CAI response to “Don’t Throw Stones” initiative

[gview file=”https://changingattitudeireland.com/wp-content/uploads/2014/01/20090500-Dont-Throw-Stones-response.pdf”]